Badania własne

Sprawdzenie zależności między właściwościami osobowości autorskiej a procesami tożsamościowymi oraz między ogólnym poziomem autorstwa siebie a modalnościami tożsamości.

STRESZCZENIE

Badanie miało na celu sprawdzenie zależności między właściwościami osobowości autorskiej a procesami tożsamościowymi oraz między ogólnym poziomem autorstwa siebie a modalnościami tożsamości. W badaniu wzięło udział 101 osób w wieku od 19 do 69 lat (M = 39,31; SD = 10,78), w tym 56 kobiet i 45 mężczyzn. W badaniu wykorzystano dwa narzędzia: Kwestionariusz Pomiaru Osobowości Autorskiej (Błachnio i Obuchowski, 2011) oraz Kwestionariusz Dynamiki Tożsamości (Brygoła i in., 2021).

Wykazano, że projektowanie siebie pozytywnie warunkuje integrację tożsamości, rozwój osobowości pozytywnie warunkuje rekonstrukcję tożsamości, generowanie osobistego modelu świata pozytywnie warunkuje ekspansję tożsamości, inteligentna realizacja zadań pozytywnie warunkuje adaptację tożsamości.Ogólny poziom autorstwa siebie koreluje silnie dodatnio z amplifikacją tożsamości.


  Właściwości osobowości autorskiej a dynamika tożsamości osobistej.pdf